Roma Brzezińska zmarła 13 maja 2005 r. w pełni sił twórczych. Była osobą wierzącą, dlatego otwierała się na dobro w słowach i działaniach człowieka, widząc w tych znakach odbicie doskonałości Stwórcy. Chcemy uczcić Jej pamięć.


Regulamin konkursu im. Romy Brzezińskiej ,, Znak Dobra''

 

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i redakcja „Głosu Wielkopolskiego''.

 

2. Cel konkursu

Nagradzanie publikacji, akcji społecznych w wielkopolskiej prasie regionalnej, lokalnej, samorządowej, zakładowej, studenckiej i parafialnej, które promują dobro i przysparzają je w społeczeństwie.  

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają w/ w redakcje prasowe, stowarzyszenia dziennikarskie, a także sami autorzy i czytelnicy.

 

3. Kryteria oceny kandydatów

Spełnienie celu konkursu. 

 

4. Tryb zgłaszania kandydatów

Zgłoszone teksty należy przesłać na adres : „Głos Wielkopolski'' ul. Grunwaldzka 19, 60- 782 Poznań opatrzone tytułem znak dobra, lub elektronicznie na adres: znakdobra@gmail.com wraz z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail data i gazeta, w której ukazał się tekst. Można wysłać tekst w postaci elektronicznej, ksero lub część czy całą gazetę z wydrukowanym tekstem.  Można dodać komentarz, dotyczący skutków ukazania się tekstu. 

 

5. Wyniki konkursu

O nagrodzie decyduje kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele poznańskich mediów. Przewodniczy Katarzyna Lajborek-Jarysz, córka patronki. Decyzja o nagrodzie należy do kapituły, jest nieodwołalna i ostateczna.

 

6. Tryb wyłaniania zwycięzcy

Każdy z członków Kapituły otrzyma listę kandydatów i zestaw tekstów kandydujących. Decyzja podejmowana jest większością głosów. Obrady kapituły są poufne.

Zwycięzca otrzyma dyplom „Znak Dobra”. 

 

7. Nagrody

Nagrodą jest dyplom „Znak Dobra”. Dodatkowe nagrody mogą fundować donatorzy i sponsorzy.

 

8. Finał konkursu

 O terminie finału i wręczeniu nagród wszystkie zainteresowane osoby zostaną powiadomione drogą pocztową.

  

9 . Postanowienie końcowe

Regulamin konkursu i ewentualne w nim zmiany zatwierdza kapituła większością głosów.