Regulamin dziennikarskiego konkursu Znaki Dobra

 

1. Organizator

Organizatorem jest powołana przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych  kapituła dziennikarskiego konkursu „Znaki Dobra”. Partnerem jest Stowarzyszenie Prasy Lokalnej. Konkurs jest kontynuacją odbywającego się od 2006 roku konkursu „Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej”.

 

2. Cel konkursu

Nagradzanie publikacji i akcji prasowych w wielkopolskiej prasie regionalnej, lokalnej, samorządowej, zakładowej, studenckiej i parafialnej, które promują dobro i przysparzają go
w społeczeństwie, zgodnie z cytatem autorstwa Stefana Żeromskiego: „Bo to nieprawda, żebyśmy absolutnie nie wiedzieli co jest dobro. My wiemy, że jest dobro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. Piękno ukazuje nam istotę spraw, ale musi mieć na sobie szatę sztuki. Dobro zaś jest niewidzialne, jak nerw, a sięga w ducha i działa w nim tajemnie, jak nerw sięga w ciało i działa
w nim.”
Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają w/w redakcje prasowe, stowarzyszenia dziennikarskie, a także sami autorzy oraz czytelnicy.

 

3. Kryteria oceny kandydatów

Spełnienie celu konkursu ( punkt 2 ), poprawność tekstu zarówno w formie, jak i w treści.

 

4. Tryb zgłaszania kandydatów

Zgłoszone teksty należy przesłać do dnia 31 marca – pocztą na adres Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, ul. Głogowska 26, Poznań 60-734, z dopiskiem  „Znaki Dobra”   (decyduje data stempla pocztowego), wraz z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy, adres e:mail, data i gazeta, w której ukazał się tekst. Można wysłać tekst w postaci wydrukowanego skanu elektronicznego, ksero lub część czy całą gazetę z wydrukowanym tekstem. Można dodać komentarz, dotyczący skutków ukazania się tekstu. Na pracy musi być oznaczenie „Znaki Dobra”, które jest równoznaczne ze zgodą na udział w konkursie.

W konkursie mogą brać udział publikacje, które ukazały się od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

5. Wyniki konkursu

O nagrodzie decyduje kapituła, w której skład wchodzą:  

1)     prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych
w Poznaniu

2)     Tadeusz Kierys – Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

3)     ks. Maciej Kubiak –Św. Wojciech Dom Medialny

4)     Jerzy Mianowski – prezes Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Poznaniu

5)     Maria Rybicka – redakcja „Życia Uniwersyteckiego”

6)     dr Agnieszka Woch-Juchacz – Prorektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych
w Poznaniu

7)     Grażyna Wrońska – Radio Merkury

8)     Aleksandra Wyganowska – Radio Emaus

Decyzja o nagrodzie należy do kapituły, jest nieodwołalna i ostateczna.

Kapituła ma prawo do rozszerzenia listy członków, za zgodą większości, nie później jednak niż do 1 stycznia kolejnego roku i musi ogłosić to na stronie internetowej.

Siedzibą kapituły jest Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań, www.wsus.pl, email: wsus@wsus.poznan.pl

 

6. Tryb wyłaniania zwycięzcy

 

Każdy z członków kapituły otrzyma listę kandydatów i zestaw tekstów kandydujących. Decyzja podejmowana jest zwykłą większością głosów. Obrady kapituły są poufne.

 

7. Nagrody

 

Nagrodą jest nagroda pieniężna i emblemat/dyplom „Znaki Dobra”. Dodatkowe nagrody mogą fundować donatorzy i sponsorzy, rokrocznie przyznawana jest także Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

 

8. Finał konkursu

 

O terminie finału i wręczeniu nagród wszystkie zainteresowane osoby zostaną powiadomione e:mailem  i drogą pocztową.

 

9. Postanowienie końcowe

Regulamin konkursu i ewentualne w nim zmiany zatwierdza Kapituła „Znaki Dobra” zwykłą większością głosów.